Публична покана ID 9017771 - Изработване на технически проект за обект: „Реконструкция на път SHU1160 /ІІІ-7004/ Хитрино –Граница общ. /Хитрино-Венец/” – Капитан Петко – Ясенково /ІІІ-7002/” и изготвяне на заявлението за подпомагане и окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване на община Венец по мярка 321 на ПРСР”

 

Изпълнител: „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД

Дата на сключване на договора: 30.07.2013 г. 

Срок за изпълнение: 7 календарни дни

Стойност на договора: 58 000,00 лв. без ДДС

 

26.05.2015 г. - Информация за плащания по договора

26.05.2015 г. - Информация за приключване на изпълнението на договора