Публична покана ID 9000208 – Управление и отчитане на проект „Реконструкция на водоснабдителна мрежа на с. Венец – Област Шумен”

Изпълнител: Обединение "ТИТА-7" ДЗЗД

Дата на сключване на договора: 30.05.2012 г. 

Срок за изпълнение: до получаване на окончателно плащане от ДФЗ - РА

Стойност на договора: 26 926,00  лв. без ДДС

 

17.12.2015 г. - Информация за приключване на изпълнението на договора

25.12.2015 г. - Информация за плащания по договора

30.12.2015 г. - Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение