Постоянни комисии

 

Състав на постоянните комисии при Общински съвет - Венец

 

Комисия по бюджет, финанси, икономика и инвестиционна политика в състав от 5 души:

Председател: Бейхан Ридван Али
Членове: 1. Ибрахим Хасанов Османов
  2. Сюлейман Мехмед Сюлейман
  3. Илтер Бейзатов Садъков
  4. Гюнер Юксел Хасан

 

Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване и социална политика да е в състав от 3 души:

 Председател: Мехмед Мустафа Мехмед 
 Членове:  1. Хамид Хълмиев Халимов
   2. Дилбер Хайредин Бахри

 

Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустройство да е в състав от 3 души:

Председател: Ерджан Нуриев Мустафов 
Членове: 1. Ахмед Мехмедов Ахмедов
  2. Ибрахим Реджебов Ибрямов

 

Комисията по местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика да е в състав от 5 души:

Председател: Насуф Недрет Якуб
Членове: 1. Фердун Хамид Хасан
  2. Орхан Велиев Кърджалиев
  3. Юсеин Хамидов Мехмедов
  4. Юзджан Себайдинов Абтулов

 

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество да е в състава от 3 души:

Председател: Ибрахим Хасанов Османов
Членове: 1. Дилбер Хайредин Бахри
  2. Бейхан Ридван Али