Общински съвет село Венец

No. Име, презиме и фамилия Населено място
1. Бейзат Садък Яхя с. Осеновец
2. Ахмед Мехмедов Ахмедов с. Боян
3. Бейхан Ридван Али

с. Борци

4. Гюнер Юксел Хасан с. Ясенково
5. Дилбер Хайредин Бахри с. Черноглавци
6. Ерджан Нуриев Мустафов с. Ясенково
7. Ибрахим Реджебов Ибрямов с. Дренци
8. Ибрахим Хасанов Османов с. Капитан Петко
9. Илтер Бейзатов Садъков с. Венец
10. Мехмед Мустафа Мехмед с. Ясенково
11. Насуф Недрет Якуб с. Ясенково
12. Орхан Велиев Кърджалиев с. Венец
13. Сюлейман Мехмед Сюлейман с. Ясенково
14. Фердун Хамид Хасан с. Изгрев
15. Хамид Хилмиев Халилов с. Венец
16. Юзджан Себайдинов Абтулов с. Капитан Петко
17. Юксел Хамидов Мехмедов с. Изгрев