Общински съвет село Венец

No. Име, презиме и фамилия Населено място
1. Бейзат Садък Яхя с. Осеновец
2. Ахмед Мехмедов Ахмедов с. Боян
3. Бейхан Ридван Али

с. Борци

4. Гюнер Юксел Хасан с. Ясенково
5. Дилбер Хайредин Бахри с. Черноглавци
6. Ерджан Нуриев Мустафов с. Ясенково
7. Ибрахим Реджебов Ибрямов с. Дренци
8. Ибрахим Хасанов Османов с. Капитан Петко
9. Илтер Бейзатов Садъков с. Венец
10. Мехмед Мустафа Мехмед с. Ясенково
11. Насуф Недрет Якуб с. Ясенково
12. Орхан Велиев Кърджалиев с. Венец
13. Сюлейман Мехмед Сюлейман с. Ясенково
14. Фердун Хамид Хасан с. Изгрев
15. Хамид Хилмиев Халилов с. Венец
16. Юзджан Себайдинов Абтулов с. Капитан Петко
17. Юксел Хамидов Мехмедов с. Изгрев

 

РЕШЕНИЕ №3

На основание ЧЛ.21,ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет с.Венец, област Шумен приема да се сформират 4 /четири/ Постоянни комисии към ОбС със следните наименования и поименен състав:

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

Комисия по бюджет, финанси, икономика и инвестиционна политика в състав от 5 души:
Председател: Бейхан Ридван Али
Членове: Ибрахим Хасанов Османов
  Сюлейман Мехмед Сюлейман
  Илтер Бейзатов Садъков
 

Гюнер Юксел Хасан

 

Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване и социална политика да е в състав от 3 души:
Председател: Мехмед Мустафа Мехмед
Членове: Хамид Хълмиев Халимов
Дилбер Хайредин Бахри
   
Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустройство да е в състав от 3 души :
Председател: Ерджан Нуриев Мустафов
Членове: Ахмед Мехмедов Ахмедов
Ибрахим Реджебов Ибрямов
   
   
   
Комисията по местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика да е в състав от 5 души:
Председател: Насуф Недрет Якуб
Членове: Фердун Хамид Хасан
Орхан Велиев Кърджалиев
  Юсеин Хамидов Мехмедов
  Юзджан Себайдинов Абтулов
   
Комисия за извършване на проверки заустановяване   
 на кокфликт на интереси да е в състав от 3 души:
Председател : Ибрахим Хасанов Османов
Ченове: Дилбер Хайредин Бахри
  Бейхан Ридван Али