ВИДОВЕ УСЛУГИ „ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ”

 

1. Възстановяване или промяна на име

Нормативна уредба: чл.19а от Закона за гражданска регистрация

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност, нотариално заверено копие от Акт за раждане

Образци на документи:Заявление по образец

Срок на изпълнение: 1 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: Безплатна

 

2. Издаване на удостоверение за семейно положение

Нормативна уредба: чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.4 от Закона за гражданска регистрация; чл.13 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

  Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

Образци на документи:Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

3. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Нормативна уредба: чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.4 от Закона за гражданска регистрация; чл.14 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата 

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

4. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и родствени връзки

 Нормативна уредба: чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.2 от Закона за гражданска регистрация; чл.15 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

 Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

5. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

 Нормативна уредба: чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.1 от Закона за гражданска регистрация; чл.18 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

 Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

6. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

 Нормативна уредба: чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.4 от Закона за гражданска регистрация; чл.20 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

 Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  писмено съгласие на чуждия гражданин желаещ да сключи брак или документ удостоверяващ граждански статус на чужденеца, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 20.00 лв.

 

7. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБ

 Нормативна уредба: чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.4 от Закона за гражданска регистрация; чл.21 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

 Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  декларация по чл.21, ал.2 от  Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ 

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 20.00 лв.

 

8. Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

 Нормативна уредба: чл.95 и 98, във връзка с чл.5, т.3, чл106, ал.1, т.1 от Закона за гражданска регистрация; чл.22 и 24 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

 Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  документи по чл.92 от ЗГР, документ за собственост, документи за ползване на имота за жилищни нужди, други документи, доказващи собствеността или ползването на имота, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ 

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

9. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

 Нормативна уредба:  чл106, ал.1, т.1 от Закона за гражданска регистрация; чл.22, ал.1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

 Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата  

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

10. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

 Нормативна уредба:  чл. 95 и 98 от Закона за гражданска регистрация; чл.22, ал.2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

 Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  документи по чл.92 от ЗГР, документ за собственост, документи за ползване на имота за жилищни нужди, други документи, доказващи собствеността или ползването на имота, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ 

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата  

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

11. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 г.

 Нормативна уредба:  чл. 24 от Закона за гражданска регистрация; чл.24 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

 Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по обарзец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата  

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

12. Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път

 Нормативна уредба:  чл.96 и чл.99  от Закона за гражданска регистрация; чл.23 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

 Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата  

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

13. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

 Нормативна уредба:  чл.106, ал.1, т.1 от Закона за гражданска регистрация; чл.23 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

 Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

 Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата  

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

14. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

 Нормативна уредба:  чл.96 и чл.99 от Закона за гражданска регистрация; чл.23 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

 Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

 Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата  

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

15. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 г.

 Нормативна уредба:  чл.24 от Закона за гражданска регистрация; чл.25 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

 Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

 Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата  

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

16. Издаване на удостоверение за правно ограничение

 Нормативна уредба:  чл.24, ал.1 от Закона за гражданска регистрация; чл.25, ал.1, т.1 от Наредба РД 07-7 на Министъра на труда и социалната политика от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхранение на регистрите за пълно осиновяване; чл.8, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях;

 Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

 Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата  

Цена на услугата: 7.00 лв

17. Издаване на удостоверение за родените от майката деца

 Нормативна уредба:  чл.24, ал.1 от Закона за гражданска регистрация; чл.6 от Закона за семейни помощи, чл.16 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

 Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност, копие от акт за раждане, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

 Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата  

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

18. Съставяне на актове за граждански състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

 Нормативна уредба:  чл.72, ал.3, чл.70, ал.1 от Закона за гражданска регистрация;

 Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност, оригинални документи за събитието от чужбина, удостоверение за идентичност на имена, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ .

Важно: Чуждестранните документи са легализирани (снабдени с Апостил от чуждата държава, страна по Хагската конвенция) или носят щемпел (от чуждата държава, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ) и преведени на български език, като преводът следва да е заверен от Министерството на външните работи по установен ред.

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 15 дена

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 30.00 лв..

 

19. Промяна в актовете за гражданско състояние

 Нормативна уредба:  чл.74 и чл.76 от Закона за гражданска регистрация; 

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност, съдебно решение или административен акт за промяна, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ .

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: Безплатна

 

20. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

 Нормативна уредба:  чл.88, ал.1, т.1, във връзка с чл.40, ал.1 изр. трето  от Закона за гражданска регистрация;

 Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

21. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

 Нормативна уредба:  чл.88, ал.1, т.2, във връзка с чл.40, ал.1 изр. второ  от Закона за гражданска регистрация;

 Изисквания и необходими документи:

- Документ за самоличност на младоженците и на кръстниците;

- Декларация, че не съществуват пречки за сключване на брак по чл.7 СК;

- Медицинско свидетелство;

 Образци на документи: Искане по образец

 

22. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

 Нормативна уредба:  чл.88, ал.1, т.2, във връзка с чл.40, ал.1 изр. трето  от Закона за гражданска регистрация;

 Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

23. Издаване на препис – извлечение от акт за смърт – за първи път

 Нормативна уредба:  чл.88, ал.1, т.3, във връзка с чл.40, ал.1 изр. второ  от Закона за гражданска регистрация;

 Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност на починало лице, писмено съобщение за смърт

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: Безплатна

 

24. Издаване на препис – извлечение от акт за смърт – за втори и следващ път

 Нормативна уредба:  чл.88, ал.1, т.3, във връзка с чл.40, ал.1 изр. трето  от Закона за гражданска регистрация;

 Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност на наследник, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

25. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/

Нормативна уредба:  чл.88, ал.4, и чл.24, ал.1  от Закона за гражданска регистрация;

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

26. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Нормативна уредба:  чл.106 от Закона за гражданска регистрация; чл.3 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа

 Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност, документа който ще се заверява, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 10.00 лв.

 

27. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

Нормативна уредба:  чл.106, ал.1, т.1 от Закона за гражданска регистрация;

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 7 дена /след получаване на ЕГН/

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата 

Цена на услугата: 40.00 лв.

 

28. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и институции

Нормативна уредба:  чл.106, ал.1, т.2 от Закона за гражданска регистрация;

 Изисквания и необходими документи: Писмо на държавен орган или институция

Срок на изпълнение: 7 дни

 

29. Припознаване на дете

Нормативна уредба:  чл.65 от Семеен кодекс

 Изисквания и необходими документи: Декларация с нотариална заверка на подписа на припознаващия, подадена до длъжностно лице по ГС.

Образци на документи: Декларация за припознаване

Срок на изпълнение: 7 дни

Цена на услугата: Безплатна

 

30. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Нормативна уредба:  чл.431, ал.3 и 4  от Гражданско процесуален кодекс

Изисквания и необходими документи: Искане от ЧСИ

Срок на изпълнение: 7 дни

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

31. Издаване на Заповед за настойничество и попечителство по реда на чл.155 от СК и по право  - по чл.173 от СК

Нормативна уредба:  Семеен кодекс

 Изисквания и необходими документи: Съдебно решение за поставяне под запрещение или за лишаване от родителски права; Актове за смърт на двамата родители; Декларация за съгласие за заемане на длъжност: Член на настойнически съвет;

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 дни

Цена на услугата: Безплатна

 

32. Издаване на удостоверение за наследници

Нормативна уредба: чл.24, ал.1 от Закона за гражданска регистрация,  чл.2, ал.5 и чл.10 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

 Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност; Молба –декларация попълнена с коректни данни за наследниците на починалия;

 Образци на документи: Искане по образец

Искането се подава от лице, което има качество на наследник или след предоставяне  на удостоверение от съответен държавен орган, овластяващо заявителя да получи удостоверение за наследници на друго лице.

 Срок на изпълнение: 7 дена /при необходимост от събиране на информация, срокът за извършване на услугата може да бъде удължен до 30 дена/. Когато някой от починалите наследници е имал последен постоянен адрес в друга община и длъжностното лице, което трябва да издаде удостоверението не разполага с данни за неговите наследници, изисква служебно същите от съответната община по реда на АПК.

 Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

 Цена на услугата: 7.00 лв.

 

33. Нотариална заверка

Нормативна уредба: чл.83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и Тарифата за нотариални такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност:

 Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност

 Срок на изпълнение: Веднага

Цена на услугата: - за удостоверяване на датата и подписите на частни документи без определен материален интерес таксата е в размер на – 5.00 лв.

- за всеки следващ подпис – 2.00 лв.

- за удостоверяване съдържанието на частни документи без определен материален интерес – 10.00 лв.