Актуални новини

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2018 г.


Открита процедура по предоставяне на общински пасища мери и ливади за за стопанската 2018/2019


Възстановяване на проектните параметри на железопътна линия Русе - Варна


Заповед за одобрено споразомение за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2017-2018 г. в землище с. Габрица Община Венец


Заповеди за одобрено споразомение за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2017-2018 г. в землище с. Чирногловци и с. Изгрев Община Венец


Заповед № РД 27-162/04.10.2017г за одобрено споразомение за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2017-2018 г. в землище с. Изгрев, Община Венец


Обява за подбор на служител на длъжност "Социален работник"


Списък на допуснатите кандидати до втори етап на подбор за длъжността "Социален работник"

 


Процедура по сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи в землищата на община Венец, област Шумен


Безплатен WI-FI интернет в центъра на с. Венец


Становище по екологична оценка ОУП-Венец


Обява за подбор на служител на длъжност "Психолог" в "Център за обществена подкрепа" - с. Венец

Дата на публикуване:24.04.2017г.


Обява за подбор на служител на длъжност "Социален работник" в "Център за обществена подкрепа" - с. Венец

 

Дата на публикуване:20.03.2017г.


Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2017г.


Обява за подбор на служител на длъжност "Психолог" в "Център за обществена подкрепа" - с. Венец

Дата на публикуване: 07.03.2017г.


Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на Община Венец

Дата на публикуване: 27.02.2017г.


Плакат по проект "Осигуряване на топъл обяд в община Венец" - BG05FMOP001-3.002-0025-C01

Дата на публикуване:21.02.2017г.


МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА "ВЕНЕЦ-КАОЛИНОВО"


Заповед № РД 27-191/05.07.2016г. и сключените споразомания за ползване на масиви на замлищата на с. Черноглавци и с. Габрица, община Венец

 


Заповед № РД 27-191/05.07.2016г. и сключените споразомания за ползване на масиви на замлищата на с. Буйновица и с. Изрев, община Венец


Проект „Разкриване на център за обществена подкрепа в община Венец”


Обявления за изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване за землищата на с. Боян, с. Буйновица, с. Изгрев, с. Черноглавци, община Венец, Област Шумен


Обява по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 "Осигуряване на топъл обяд-2016"

Дата на публикуване: 30.05.2016 г.


Проект "Право на достоен и независим живот"


Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2016г.


Информация за текущото изпълнение на проект"Нови възможности за грижа" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Дата на публикуване: 02.02.2016 г.


 

   Справка за свободни имоти от ОПФ с НТП "пасища, мери и ливади" за индивидуално ползване на територията на община Венец


 


Карта 1

Карта 2

Карта 3


Информация за текущото изпълнение на проект"Нови възможности за грижа" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.

Дата на публикуване: 18.12.2015г.


Общ устройствен план на община Венец


ОБЯВА - Община Венец обявява конкурс за длъжността Специалист "Туризъм" в Туристически информационен център с. Венец

Дата на публикуване: 06.11.2015 г.


 Плакат по проект

Публикувана на: 08.10.2015г.


 Реализира се проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Венец" 2014BGO5FMOP001-03.01-83-C01

 Публикувана на: 08.10.2015г.


Обява по Операция "Осигуряване на топъл обяд" - 2015 година

 


 

Обявления за изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване за землищата на с. Буйновица, с. Габрица, с. Изгрев и с. Черноглавци, община Венец, област Шумен


Справка за свободни имоти от ОПФ с НТП "пасища, мери и ливади" за индивидуално ползване на територията на Община Венец


 

КОНКУРС за заемане на длъжността "Директор" ("Дректор с група") на Целодневна детска градина"Мир" с. Капитан Петко, Община Венец.

10.06.2015г.

 


 

Обявя по проект "Нови алтернативи" по ОПРЧР 2014-2020 г.

26.03.2015г.

 


 

 Заповед 27 - 194 / 18.09.2013 г.

 


Заповед 27 - 193 / 18.09.2013 г.

 

 


 

 

Заповед 27 - 192 / 18.09.2013 г.

 


 

График за провеждане на комисиите по чл. 37 в ал. 1 от ЗСПЗЗ, за землищата на територията та Община Венец

 


 

Конкурс за заемане на длъжността „Директор” („Директор с група”) на Целодневна детска градина „Снежанка” с. Изгрев, Община Венец.

 


 

Конкурс за длъжността:. Управител на общинско предприятие „Център за социални услуги в домашна среда", при следните условия

 


 

Конкурс за длъжностите: Домашен прислужник в „Център за социални услуги в домашна среда” и Болногледач в „Център за социални услуги в домашна среда”

 


По проект BG051PO001-5.1.04-0149-С0001 „Социални услуги в домашна среда в Община Венец”

 

 


 

Връчване на удостоверения по схема "Развитие" на ОПРЧР


 

Първа копка по проект“Корекция, почистване и разширяване на речното корито на дере – с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен ”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013

 

 


 

Заповед 27-287/31.08.2012г.


Заповед 27-286/31.08.2011г.


 

Заповед 27-285/31.08.2011г.


ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЕНЕЦ – ХИТРИНО”

 

 


 

Заповед №27.187/31.08.2011г.

 


Заповед №27-286/31.08.2011г.


Заповед № РД 27-285/31.08.2011г.


ОБРАЗОВАНИЕТО НА НАШИТЕ ДЕЦА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ВСИЧКИ


Обявление Община Венец - водоем с.Ясенково

Дата: 23.06.2011г.

 Заповед-№097

 

 

 

 

 

19.05.2011г.


СТАНОВИЩА - "ГАБРИЦА УИНД" ЕООД

Дата: 28.04.2011г.  


 Решение - №ШУ-09ПР/2011г.


LIGNUM Holding ще инвестира над 5 милиона лева в община Венец. Немската компания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raw/uploads/WENETC/4596lignum.jpg raw/uploads/WENETC/4602lignum.jpg

Това стана ясно на 04.04.2011 г. по време на срещата между кмета на общината г-жа Нехрибан Ахмедова, изпълнителния директор на компанията д-р Андреас Нобис и г-жа Биляна Тонева, директор на УРАРТ ЕООД, представител на фирмата за България...пълния текст тук.  


"ПРЕБРОЯВАНЕ 2011"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 - НА САЙТА НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

 

Настоящето съобщение се публикува на основание чл.8, ал.4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с извършена преценка на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Корекция, почистване и разширяване на речно корито на дере - с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен”, с което община Венец ще кандидатства по схема BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

 

 

 

Пълния текст на Решение №ШУ-28-ПР/2010 г. на РИОСВ – гр. Шумен за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда може да намерите тук.


„Програма за развитие на селските райони. Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

СНЦ „Местна инициативна група Венец - Хитрино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони. Едно от средствата за постигане на целите на сдружението е управление на стратегия за местно развитие (СМР).

 

 

 

Във връзка с бъдещата си дейност, Сдружението търси да назначи:

 

 

 

 

1. Изпълнителен директор.   / Обява - Референтен номер 01/

 

 

 

2. Асистент .   /Обява - Референтен номер 02/

 

 

 

3. Експерт по прилагането на Стратегия за местно развитие. / Обява - Референтен номер 03/

 

 

 

4. Счетоводител.   / Обява - Референтен номер 04/

 

 

 

Подробна информация, изискванията за съответните длъжности и образец на автобиография може да намерите на интернет страницата на Община Венец – www.venets.bg и  Община Хитрино – www.hitrino.org , в рубрика „ Полезна информация ”.

 

 

Срок за подаване на документи до 17.05.2010г.

 

 

 

Сдружение с нестопанска цел

 

 

 

„Местна инициативна група Венец - Хитрино”   


 

 

 

 

 

 

 

ПОКАНА

 

 

 

За участие в учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел

 

 

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЕНЕЦ - ХИТРИНО


 

 

 

 

 

 

Инициатива за развитие на публично-частно партньорство

 

raw/uploads/WENETC/logos.gif

 

 

 

С официално откриване и пресконференция на 25 февруари стартира изпълнението на съвместен проект „Инициатива за развитие на публично-частно партньорство” на Общините Хитрино, Венец и Каолиново, финансиран по Приоритетна ос I. “Добро управление”, Подприоритет 1.4. “Администрацията – партньор на бизнеса” на Оперативна програма „Административен капацитет” (бюджетна линия BG051PO002/08/1.4-02), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Проектът, в който Община Хитрино е водеща организация е на обща стойност 500 250 лева. Проектът ще се изпълнява в рамките на 12 месеца.

 

Добавена от: Антон Димитров, на 2009-03-19

Разпределение на средствата между ОУ по утвърдената формула по ЕРС и БУ за 2010 г.

Разпределение на средствата между ОУ по утвърдената формула по ЕРС и БУ за 2010 г.

СФ = 95% х /БУ х ЕРС/ + ДМТБ х БУ + 5%Р

 

 

 

отвори файла

 

 

 

Добавена от: Антон Димитров, на 2009-02-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивни методи на преподаване и работа в мултикултурна среда

На 06.12.2008 г. в заседателната зала на Община Венец се проведе професионално-педагогически тренинг „Интерактивни методи на преподаване и работа в мултикултурна среда”. Обучението е по проект ”Мултиетнически букет от детски мечти”, финансиран от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства – гр.София, с общ бюджет 18 270 лв.

На обучението присъстваха директорите и учителите от деветте целодневни детски градини на територията на община Венец. Лектор на обучението бе проф. Ирина Колева, преподавател в Софийски Университет „Св. Климент Охридски”.